Aviso legal

Informació legal

Les presents disposicions regulen l’ús del servei del portal d’Internet (en endavant, el “Portal”) que DOAKANE SCCL (en endavant, La Cooperativa) posa a disposició dels usuaris d’Internet.

AKANE SCCL, amb domicili social al Carrer Castelao 124, local, 08902 de l’Hospitalet de Llobregat.

La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions contingudes en aquest Avís Legal. La prestació del servei del Portal té una durada limitada al moment en què l’usuari es trobi connectat al Portal o a qualsevol dels serveis que mitjançant aquest es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal, en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poder ser objecte de modificacions.

Responsabilitat

L’accés al portal no implica l’obligació per part de La Cooperativa de comprovar l’exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat, veracitat i actualitat de la informació facilitada.

La Cooperativa no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

 La Cooperativa no es coneixedora dels continguts i serveis dels enllaços que en ella es puguin inserir i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels enllaços inserits.

Tractaments de dades de caràcter personal

Als efectes d’allò previst a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD, en endavant), i al Real Decreto 1720/2007, de 21 de desembre,  pel qual s’aprova el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999 (RLOPD, en endavant), l’informem que les dades que vostè ens ha facilitat fins al moment, així com els que ara ens facilita, i els que es puguin derivar del manteniment de la relació amb vostè seran incorporats en un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de AKANE SCCL.

La Cooperativa adopta els nivells de seguretat definits pel Real Decreto 1720/2007, de 21 de desembre,  pel qual s’aprova el Reglamento de desarrollo de la LOPD, adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament en cada moment.

Política d’ús de cookies

En compliment d’allò que disposa a l’article 22.2 LSSI, només s’utilitzaran dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (“Cookies”) quan l’usuari hagi donat el seu consentiment previ per fer-ho segons s’indica a la finestra emergent del navegador de l’usuari quan accedeix per primera vegada al Portal i a la resta de termes i condicions que s’indiquen en el portal.

L’Usuari podrà exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i en els termes previstos, havent a tals efectes, d’adreçar comunicació al domicili social de AKANE SCCL o fent arribar un missatge a la següent adreça de correu electrònic: [email protected], on haurà de constar en tot cas, el seu nom, cognoms (aportant una fotocòpia del seu D.N.I o document equivalent)

Legislació

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus termes per la llei espanyola, i els usuaris, per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, respecte a la seva interpretació, validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, se sotmeten, amb renúncia expressa al seu propi aforament o qualsevol altre que, en el seu cas, els hi pogués correspondre, a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.