Missió, visió, valors

Missió

Acompanyar i donar una atenció integral a les famílies adoptives i/o d’acollida, així com als seus infants a partir de l’elaboració de programes de formació, assessorament i d’intervenció terapèutica especialitzada.

Visió

Tenir una posició referencial en l’atenció, formació, assessorament i intervenció terapèutica especialitzada en els programes i serveis que desenvolupem vers les famílies acollidores i/o adoptives i els seus infants.

Visió

Tenir una posició referencial en l’atenció, formació, assessorament i intervenció terapèutica especialitzada en els programes i serveis que desenvolupem vers les famílies acollidores i/o adoptives i els seus infants.

Valors i trets identitaris

  • Solidaritat
  • Transparència
  • Responsabilitat social
  • Ètica professional
  • Adaptabilitat
  • Transformació social
  • Aposta decidida per la qualitat
  • Aposta decidida per l’excel·lència del servei