El Govern aprova un decret per concretar els drets i deures dels infants tutelats o acollits

Comparteix

El text desplega i complementa una llei del 2010, per reconèixer drets com el de participar en les decisions que els afecten i mantenir els vincles amb la família biològica.

El Govern ha aprovat aquest dimarts un decret que regula i concreta els drets i els deures dels infants i adolescents que es troben en el sistema de protecció. El text desplega i complementa la llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència del 2010, que regula els fonaments del sistema de protecció d’aquest col·lectiu a Catalunya. El decret concreta els drets i les mesures de protecció infants migrats sols, la infància amb discapacitat i aquells que estan tutelats o acollits, entre altres. Un dels drets que es reconeix és el de ser escoltat sobre les mesures que els afecten i el dret a mantenir el contacte  amb la família biològica o amb l’antiga família d’acollida.

L’elaboració del decret és fruit d’un procés participatiu en què han intervingut òrgans i institucions assessores de la Generalitat, tant les específiques de l’àmbit de la infància i l’adolescència, com el Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC) o la Taula Nacional, com les genèriques dels àmbits socials i jurídic, a més del Síndic de Greuges i professionals de totes les branques del coneixement i del sistema de protecció.

La nova norma ordena i precisa el contingut de les diferents mesures de protecció, recollint els criteris i l’experiència tècnica, social, educativa i jurídica acumulada durant els darrers anys. Les novetats normatives introduïdes abasten diversos aspectes. Així, s’estableixen clarament la col·laboració, el suport i la coordinació entre administracions, i s’introdueix també el principi de la promoció de la criança positiva dins dels principis generals que han de regir l’activitat administrativa. Respecte dels infants i adolescents, es crea una secció específica de sol·licituds i queixes a fi de garantir-ne més la participació en la presa de decisions que els afecten i es reforcen les garanties dels seus drets en general.

Es consolida la garantia de drets específica dels joves que han migrat sols, malgrat que no disposin de la documentació personal, en què s’inclou el dret a ser documentats i inscrits en el Registre Civil. Es preveu la garantia de drets específica per als infants amb discapacitats mitjançant la introducció de la perspectiva inclusiva, que reforça el dret a la no-discriminació, així com els suports que s’han d’oferir als infants i adolescents d’acord amb el principi d’accessibilitat universal.

Per altra banda, es milloren procediments de propostes i mesures de protecció, i es considera l’incompliment del compromís socioeducatiu dels pares, tutors o guardadors com a causa per declarar el risc greu i completar el concepte de l’atenció immediata. Es consolida el sistema perquè sigui encara més garantista introduint el concepte de caducitat de l’expedient.

També es regula la intervenció i el procediment dels serveis socials bàsics i els serveis socials especialitzats en infància i adolescència en situacions de risc, desemparament i guarda, i la de l’òrgan competent en matèria de protecció de la Generalitat, és a dir, la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA).

El manteniment de contactes familiars

Es dedica un capítol sencer al dret de relació, atesa la importància que el manteniment dels contactes familiars té per al foment i la continuïtat dels vincles afectius i per a l’afavoriment de la reintegració familiar de l’infant o adolescent tutelat. De la mateixa manera, es dona importància al manteniment dels contactes de l’infant o adolescent amb els seus acollidors anteriors, sempre que sigui convenient per a ell. També s’estableix la intervenció i el procediment amb els infants i adolescents de menys de 14 anys que cometen infraccions penals.

En matèria d’intervenció en situacions de risc, el decret fa un pas endavant en relació amb el que preveu la llei, ja que regula la possibilitat que, si es dona el cas i en certs supòsits, els ens locals dictin resolucions declaratòries de les situacions de risc greu.

En matèria de mesures protectores, es reforça la preferència de l’acolliment familiar respecte de l’acolliment a un centre i delimita clarament els supòsits d’acolliment familiar. A més, en relació amb l’acolliment als centres, el decret preveu les garanties bàsiques que s’han de respectar per al seu acord, tant en els centres residencials d’educació intensiva com en els terapèutics. També es regula la figura de l’acolliment de cap de setmana i vacances en família col·laboradora.

El decret també reglamenta el nou règim jurídic de l’acolliment preadoptiu, que, a partir de l’entrada en vigor de la llei, es constitueix exclusivament en via administrativa. També preveu el contingut bàsic de les mesures de transició a la vida adulta i a l’autonomia personal dels adolescents tutelats.