Servicios de acompañamiento familiar

AKANE ofereix un servei d’atenció integral per infants, adolescents, famílies i/o persones que requereixen de suport i acompanyament en els àmbits de desenvolupament infanto juvenil, familiar, de parella, de projecte personal, en les relacions, etc.

Es parteix del reconeixement de les famílies com el nucli d’afecte que millor pot incidir en el desenvolupament integral de les persones.

El nostre enfoc parteix del punt de vista que la família és un sistema complex de relació que evoluciona contínuament. És en aquesta interacció-relació on es troba el gran potencial que afavoreix el creixement de tots els membres; però, on també, es donen les tensions relacionals, de les que es deriven moltes de les dificultats personals, familiars o de parella.

Dintre d’aquest Servei, AKANE inclou diferents programes que responen a tres eixos bàsics: l’orientació i atenció terapèutica, la formació i la consultoria. Els programes són:

CONSULTORÍA FAMILIAR

PARA LA ACOGIDA / ADOPCIÓN


Descripción del servicio

AKANE ofrece un programa de consultoría y asesoramiento familiar, que consiste en dos o tres entrevistas, el objetivo de las cuales es aclarar la situación que está viviendo la familia, ayudando en esta a visualizar el conjunto de caminos que puede seguir para encontrar soluciones saludables.

Descripció del servei

Aquest servei el duu a terme un equip transdisciplinar que, a través de diverses sessions de valoració / diagnòstic, determina quins són aquells aspectes sobre els quals cal intervenir per tal d’ajustar, el millor possible, el tipus d’intervenció que pot necessitar cada persona.

El fet de realitzar un diagnòstic personalitzat, permet oferir una atenció especialitzada més eficient i eficaç. Una atenció que es completa amb les entrevistes d’orientació als pares i/o familiars de l’infant o adolescent, així com l’assessorament o coordinacions amb aquells agents sanitaris, educatius o socials que es considerin necessaris, possibilitant així una intervenció global en l’infant, la seva família i el seu entorn.

En funció dels objectius de cada programa personalitzat s’intervindrà des de la disciplina professional més adient:

 • Psicologia infanto-juvenil
 • Fisioteràpia pediàtrica
 • Logopedia
 • Psicopedagodia
 • Psicomotricitat relacional
 • Neuropsicologia
 • Neuropediatria

ATENCIÓ A

INFANTS I

ADOLESCENTS


El programa ofereix un servei privat d’atenció global i integral a aquells infants i/o adolescents que presentin o puguin presentar alguna dificultat o problema en el seu desenvolupament o estiguin en risc de patir-lo.

ATENCIÓ A

INFANTS I

ADOLESCENTS


El programa ofereix un servei privat d’atenció global i integral a aquells infants i/o adolescents que presentin o puguin presentar alguna dificultat o problema en el seu desenvolupament o estiguin en risc de patir-lo.

Descripció del servei

Aquest servei el duu a terme un equip transdisciplinar que, a través de diverses sessions de valoració / diagnòstic, determina quins són aquells aspectes sobre els quals cal intervenir per tal d’ajustar, el millor possible, el tipus d’intervenció que pot necessitar cada persona.

El fet de realitzar un diagnòstic personalitzat, permet oferir una atenció especialitzada més eficient i eficaç. Una atenció que es completa amb les entrevistes d’orientació als pares i/o familiars de l’infant o adolescent, així com l’assessorament o coordinacions amb aquells agents sanitaris, educatius o socials que es considerin necessaris, possibilitant així una intervenció global en l’infant, la seva família i el seu entorn.

En funció dels objectius de cada programa personalitzat s’intervindrà des de la disciplina professional més adient:

 • Psicologia infanto-juvenil
 • Fisioteràpia pediàtrica
 • Logopedia
 • Psicopedagodia
 • Psicomotricitat relacional
 • Neuropsicologia
 • Neuropediatria

TERÀPIA

FAMILIAR


És un programa que ofereix una atenció individual a les famílies que senten la necessitat d’abordar els seus conflictes relacionals amb l’acompanyament d’un/a professional.

Descripció del servei

Les famílies poden arribar a AKANE directament o derivats d’altres institucions i/o professionals. A tals efectes com a servei privat realitzem també un servei complementari d’aquestes institucions.

El treball individual pot estar adreçat a una part de la família o a tots els seus membres, depenent de la situació familiar que s’abordi. Per exemple, si és un problema de parella els fills i filles no han d’estar al mig d’aquest àmbit propi dels pares; però si la dificultat es refereix al no reconeixement de l’autoritat parental per part dels fills, és necessària la presència de tota la família, ja que tots tenen un rol en aquesta dificultat.

És l’espai idoni per posar sobre la taula aquells aspectes familiars que preocupen, angoixen, fan patir, etc. I és a través de la paraula que es pot clarificar la confusió, sanejar els vincles i, també, cercar noves formes de relació que garanteixin el benestar de tots els membres de la família.

Les sessions de teràpia familiar tenen una freqüència depenent de la realitat de cada família (setmanal, quinzenal, cada tres setmanes,…). Les dates i horaris es pacten amb la família. La durada és d’una hora aproximadament.

Els objectius que es persegueixen són:

 • Sanejar els vincles dels membres de la família: pares/fills i filles, pare/mare, entre germans, família nuclear/família extensa.
 • Crear ponts de comprensió i comunicació entre les diferents generacions d’una família: avi/àvia – pare/mare – fill/a.
 • Clarificar les funcions i rols propis de cadascun dels membres que conformen la família, per tal que les puguin assumir.
 • Enfortir l’autoritat i el treball conjunt i coordinat dels pares i mares per tal de facilitar la seva tasca educativa envers els fills i filles.
 • Crear espais de mediació entre progenitors i adolescents.
 • Facilitar una convivència ordenada i sana per a tots els membres de la família.
 • Contribuir que la família pugui integrar l’ús del diàleg, el pacte, els límits clars i la flexibilitat per resoldre els conflictes relacionals.
Descripció del servei

A més, els pares i mares es poden trobar amb circumstàncies que dificulten el desenvolupament del seu rol parental: manca de criteri comú a l’hora de donar respostes educatives; horari ampli de treball on pare i mare estan absents de la llar; normes de convivència poc explícits; por d’equivocar-se; dificultats per compaginar afecte i autoritat; sobreprotecció; etc.

Per últim, les famílies no són una realitat aïllada ni l’única que incideix en l’educació dels fills i filles. Formen part d’una xarxa social global, complexa i canviant, on els nois i noies reben la influència de les institucions escolars, de la vida del barri, de les noves tecnologies, etc. Influència que va prenent formes noves, que requereixen de la re-creació de la tasca educativa dels pares i mares, sobretot si alguns elements poden afectar negativament el creixement integral dels fills i filles: models estereotipats de com ser, estar i tenir per no ser exclòs; bombardeig continu del consumisme; ús abusiu de les noves tecnologies; etc.

Davant d’aquesta realitat, ser pares i mares s’ha convertit en una tasca difícil, que requereix molt de compromís i que en certes ocasions arriba a ser una font de frustració; ja que a vegades ens trobem entre l’espasa i la paret, insegurs i amb por de no estar a l’alçada de les circumstàncies.

AKANE ofereix a les famílies el disseny i l’aplicació de programes formatius a mida, en format de taller o cursos, per ajudar-los a enfortir les seves funcions parentals, possibilitant-los una millor comprensió de la complexa i canviant realitat, permetent-los-hi alhora el poder compartir les seves experiències amb altres pares i mares, interessats a trobar criteris i estratègies per fer front amb èxit als reptes que comporta l’educació dels/de les fills/es en la societat actual.

FORMACIÓ A

PARES I MARES


AKANE dóna especial atenció al treball de suport a les famílies en l’educació dels fills/es, responent a la preocupació que expressen els pares i mares davant de conductes cada vegada més freqüents en els nens/es i joves: depressives, desafiants, agressives, consumistes, intolerants, exigents, etc.

FORMACIÓ A

PARES I MARES


AKANE dóna especial atenció al treball de suport a les famílies en l’educació dels fills/es, responent a la preocupació que expressen els pares i mares davant de conductes cada vegada més freqüents en els nens/es i joves: depressives, desafiants, agressives, consumistes, intolerants, exigents, etc.

Descripció del servei

A més, els pares i mares es poden trobar amb circumstàncies que dificulten el desenvolupament del seu rol parental: manca de criteri comú a l’hora de donar respostes educatives; horari ampli de treball on pare i mare estan absents de la llar; normes de convivència poc explícits; por d’equivocar-se; dificultats per compaginar afecte i autoritat; sobreprotecció; etc.

Per últim, les famílies no són una realitat aïllada ni l’única que incideix en l’educació dels fills i filles. Formen part d’una xarxa social global, complexa i canviant, on els nois i noies reben la influència de les institucions escolars, de la vida del barri, de les noves tecnologies, etc. Influència que va prenent formes noves, que requereixen de la re-creació de la tasca educativa dels pares i mares, sobretot si alguns elements poden afectar negativament el creixement integral dels fills i filles: models estereotipats de com ser, estar i tenir per no ser exclòs; bombardeig continu del consumisme; ús abusiu de les noves tecnologies; etc.

Davant d’aquesta realitat, ser pares i mares s’ha convertit en una tasca difícil, que requereix molt de compromís i que en certes ocasions arriba a ser una font de frustració; ja que a vegades ens trobem entre l’espasa i la paret, insegurs i amb por de no estar a l’alçada de les circumstàncies.

AKANE ofereix a les famílies el disseny i l’aplicació de programes formatius a mida, en format de taller o cursos, per ajudar-los a enfortir les seves funcions parentals, possibilitant-los una millor comprensió de la complexa i canviant realitat, permetent-los-hi alhora el poder compartir les seves experiències amb altres pares i mares, interessats a trobar criteris i estratègies per fer front amb èxit als reptes que comporta l’educació dels/de les fills/es en la societat actual.