Nova informació d’adopció a Xina (infants d’edat igual o superior als 6 anys). 28.6.2021

Comparteix

Nova informació d’adopció a Xina (infants d’edat igual o superior als 6 anys)

L’Organisme Competent de Xina, CCCWA ha informat que durant un període de temps té intenció d’assignar de forma prioritària infants d’edat igual o superior als 6 anys. Les famílies amb aquest perfil al seu informe psicosocial i les que puguin estar interessades a sol·licitar una actualització de la seva idoneïtat per un canvi de perfil dirigit a aquestes edats han de posar-se en contacte amb l’ICAA i rebran la corresponent informació al respecte.

Informació general

Actualment el termini per rebre una assignació en via ordinaria és de més de 10 anys. Si el Centre d’Adopcions xinès no canvia aquesta tendència, la previsió és que el temps d’espera vagi augmentant progressivament.

També hi ha la possibilitat de sol·licitar un infant amb necessitats especials (Passatge verd). Programa de necessitats especials de Xina.

 • Llei d’adopció de la República Popular de la Xina, aprovada el 29 de desembre de 1991.
 • Xina ha ratificat el Conveni de la Haia sobre Protecció de Menors i Cooperació en Matèria d’Adopció Internacional, que va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2006.

Organisme competent al país: China Center for Children’s Welfare and Adoption (CCCWA).

Tipus d’adopció: Adopció plena.

Requisits exigits pel país

Estat civil

 • Matrimonis d’home i dona, cadascú dels membres no es pot haver divorciat més de 2 cops. Tant si és la primera parella com si un dels dos han tingut 1 divorci, el matrimoni sol·licitant haurà de tenir com a mínim una antiguitat de 2 anys. Si un dels dos  s’ha divorciat dues vegades, el matrimoni sol·licitant haurà de tenir una antiguitat de 5 anys. No s’admeten parelles amb més de dos divorcis anteriors. Per calcular l’antiguitat del matrimoni es pot incloure el període de convivència anterior a la data del casament. La temporalitat es calcularà en funció de l’entrada de l’expedient en el CCCWA.
  No pot haver més de cinc fills menors de 18 anys, i el més petit ha de ser major de tres anys.
 • Famílies monoparentals dones, amb menys de 3 infants menors de 18 anys a càrrec, tenint el més petit no menys de 5 anys d’edat. En cada expedient tramitat, poden sol·licitar només l’adopció d’un sol infant.

Edat

 1. Les persones sol·licitants han de ser més grans de trenta anys, en el moment d’entrada del seu expedient en el registre del CCCWA.
 2. La diferència d’edat entre adoptant i adoptat no pot ser superior a 50 anys. En cas d’adopció conjunta, la diferència d’edat s’ha de comptar basant-se en l’edat del membre més jove de la parella. El càlcul es fa en la data d’entrada de l’expedient en el CCCWA.
 3.          La diferència d’edat entre adoptant i adoptat en el cas de famílies monoparentals no pot ser superior a 45 anys. El càlcul es fa en la data d’entrada de l’expedient en el CCCWA.

Tramitació de l’adopció

Documentació de l’expedient d’adopció exigida pel CCCWA

 • Cal adjuntar la declaració jurada  a la sol·licitud d’adopció quan es formalitza davant l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, ja que aquest document és imprescindible per expedir el certificat d’idoneïtat.
 • Sol·licitud d’adopció dirigida al CCCWA. Aquesta sol·licitud ha de ser personalitzada i hi han de constar les dades següents:
  • Presentació de les persones sol·licitants: dades personals, lloc i data de naixement.
  • Exposició de la causa de la sol·licitud d’adopció manifestant clarament la intenció d’adoptar un infant xinès comprometent-se a no maltractar-lo ni abandonar-lo i que gaudirà dels mateixos drets que un fill biològic. Cal fer constar, d’una banda, que es comprèn el significat de l’adopció internacional i, d’una altra banda, que es coneix tant el risc potencial que pot suposar com el possible retard en l’adopció d’un nen.
   Aquest escrit s’ha de notariar.
 • Certificat literal de naixement internacional.
 • Les persones casades han de presentar un certificat literal de matrimoni internacional. I si s’escau comprovant de convivència prèvia.
 • Certificat de treball on consti: empresa, categoria, antiguitat, durada del contracte i sou anual expressat en la moneda nacional.
 • En el cas de famílies monoparentals, cal aportar certificat d’estat civil, així com de no homosexualitat.
 • Les persones sol·licitants autònomes han de presentar un certificat d’activitats i un certificat d’ingressos anuals emès per un censor de comptes o un auditor. Aquest document ha de tenir la signatura reconeguda per notari.
 • Les persones sol·licitants a l’atur han de presentar un certificat de la seva situació.
 • Les persones sol·licitants retirades han de presentar un certificat de jubilació (data de la jubilació, sou anual de l’any anterior a la jubilació).
 • Imprès emplenat pels sol·licitants sobre els béns i ingressos, segons el model que demana el CCCWA, degudament notariat.
  Descarregar imprès sobre béns i ingressos (format Word)
 • Certificat mèdic oficial de salut física i mental; cal adjuntar annex segons el model que demana el CCCWA. Aquest certificat caduca al cap d’un any d’haver-lo expedit.
 • Descarregar model certificat mèdic CCCWA (format Word)
 • Certificat d’antecedents penals.
 • Informe psicosocial.
 • Certificat d’idoneïtat.
 • Certificat de formació preadoptiva
 • Comprovant de transferència bancària de 1.240 dòlars USA a nom del CCCWA, en concepte de despeses de serveis per cada nou expedient.
 • Dues fotografies de 5 cm de les persones sol·licitants i sis fotografies que mostrin escenes de la vida familiar.
 • Còpia dels passaports, sense legalitzar.
 • Declaració jurada de la família, per la qual nomena un futur tutor o tutora de l’infant en el cas que els passés alguna cosa, que es compromet a fer el seguiment, i que declara que el seu estat de salut és normal i que no té ni ha tingut antecedents penals. Aquest últim document no forma part del dossier que s’envia a la Xina, però és necessari.
 • Cartes de recomanació (com a mínim tres) dels següents remitents: amic proper, veí, dirigent de l’empresa del/de la sol·licitant, companys/es de treball, capellà, metge de la família, fills de més de 18 anys (en aquest cas, és convenient), professor/a dels fills del/s sol·licitant/s en edat escolar (en aquest cas, és convenient), …

Tramitació de l’expedient

 • La família pot optar per tramitar l’expedient mitjançant l’ECAI acreditada o bé per mitjà de l’ICAA.
 • En aquest últim supòsit, la família s’ha d’encarregar de preparar l’expedient d’adopció. Aquest expedient, ja traduït, s’ha d’enquadernar amb els diferents documents classificats i ordenats, i s’ha de fer arribar a l’ICAA, que el tramet al Ministeri de Sanitat Política Social i Igualtat, el qual l’enviarà a l’organisme competent de la Xina.
 • El tràmit del Passatge verd és obligatori per ECAI

Traducció i legalització de l’expedient

 • La documentació ha d’estar traduïda al xinès per un traductor jurat. Aquesta traducció es pot fer aquí o bé un cop l’expedient arriba a la Xina.
 • Ha d’estar legalitzada pel Ministeri d’Afers Exteriors i autenticada pel Consolat de Xina.

Tràmits posteriors a l’assignació

 • L’assignació va acompanyada d’una fotografia de l’ infant, un certificat mèdic del seu estat de salut i un formulari d’acceptació o no de l’ infant, que cal retornar a Xina.
 • Aproximadament un mes després de l’assignació, la família rebrà la invitació a viatjar per tal de formalitzar l’adopció a la Xina.
 • L’estada al país és de deu a quinze dies. Els organismes competents xinesos emetran un certificat notarial d’adopció.

Tràmits posteriors a l’adopció

 • Actualment hi ha dues fases en la periodicitat del seguiment:
  • 1a fase , sis informes de seguiment postadoptiu: – Per a infants adoptats amb Carta d’Invitació a Xina per adopció expedida abans de l’1 de gener de 2015 , els tres primers informes són  : un al mes ,l’ altre als sis mesos i l’ altre als dotze mesos de l’adopció i els tres següents informes són: als dos anys , als tres i als cinc anys de l’adopció. Per a infants adoptats amb Carta d’invitació a Xina per adopció expedida després de l’1 de gener de 2015, el primer seguiment als 6 mesos de l’adopció, i els següents a l’any, als dos anys , als tres anys , als quatre anys i als cinc anys de l’adopció.

   2a fase: adreçada a les famílies que no han donat compliment a l’obligació d’enviar els sis informes de la 1a fase, durant els cinc anys següents a l’ adopció: un informe anual, a partir dels sis de la fase anterior, fins a la majoria d’edat de l’infant.

 • La família adoptiva podrà preparar pel seu compte els tres darrers informes postadoptius, que seran signats pels pares adoptius i pel menor adoptat si té més de 10 anys d’ edat en la data de l’informe ( en aquest cas també adjuntarà un escrit descriptiu de la seva experiència i opinió en relació a la seva vida amb la família adoptiva i entorn escolar ). Tots els informes han de ser presentats al CCCWA per mitjà de l’ ECAI que ha fet els tràmits o a través l’Organisme competent ( ICAA ) , incloent un mínim de 8 fotografies de la vida de l’adoptat , junt amb els pares adoptius ( algunes amb un fons representatiu del país receptor, sempre annexant al primer informe algunes de l’estada dels adoptants a la Xina en el moment de l’adopció )
 • Des de l’1 de març de 2012 el CCCWA exigeix que s’adjunti a la tramesa de l’informe de seguiment un comprovant d’ingrés del pagament de 80 dòlars en concepte de traducció, en el compte corrent de BLAS

Despeses del procés d’adopció

 • Procés de formació i valoració de la idoneïtat (informe psicosocial).
 • Tarifes de l’ECAI , si s’opta pels seus serveis.
 • Costs dels informes de seguiment.
 • Despeses a la Xina:
  • Gestió de l’expedient : 1.240 dòlars americans (en cas de retirada de la sol·licitud abans de la finalització de la revisió inicial de l’expedient es retornarien 1.240 dòlars americans).
  • Donació voluntària a l’orfenat on resideix l’infant.
  • Transferència de 50 dòlars al compte del CCCWA en cas d’acceptació de l’assignació (150 dòlars en cas de passatge verd).
  • Registres: 200 dòlars americans, aproximadament.
  • Notaris: 300 dòlars americans, aproximadament.
   L’experiència demostra que les quantitats oscil·len segons la província on es materialitza l’adopció.

Observacions

 • Les persones que sol·liciten una adopció a la Xina han de tenir presents les característiques ètniques pròpies dels infants xinesos.
 • Tant els requisits exigits com la documentació requerida poden ser modificats a criteri del país. Així mateix, l’organisme competent pot demanar documentació addicional, si ho creu convenient.
 • S’ha creat dins del Ministeri de sanitat, serveis socials i igualtat un enllaç per facilitar la següent informació a totes les persones sol·licitants:
 • Certificat de conformitat: Atès que la Xina és un país signatari del Conveni de la Haia, serà necessari que l’autoritat del lloc on s’ha constituït l’adopció expedeixi una certificació en què s’indiqui que l’adopció s’ha dut a terme conforme al Conveni. La no-obtenció de l’esmentat certificat de conformitat donarà com a resultat la impossibilitat d’inscriure l’infant al Registre Civil espanyol corresponent.
 • Requeriments de l’ICAA:
  • Les persones adoptants a la Xina han de presentar a la Institució Col·laboradora d’Integració Familiar (ICIF) que els farà l’informe psicosocial la següent documentació de la persona tutoraque nomenin per al seu futur fill adoptiu:
   • Informe mèdic sobre l’estat de salut (no és necessari adjuntar el certificat mèdic oficial).
   • Documentació acreditativa de la situació econòmica.
   • Escrit de la persona tutora en el qual es reculli el seu compromís davant l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció de constituir-se en cas necessari, com a futur tutor o tutora de l’infant adoptat.
 • Requeriments del CCCWA:
  • Formació: Els sol·licitants han de tenir un nivell de formació com a mínim de batxillerat superior o formació professional del mateix nivell.
  • Salut:Els sol·licitants han de gaudir d’una bona salut física i psíquica i no haver patit o patir cap d’una sèrie de malalties com les següents:
    • VIH positiu o altra malaltia infecciosa en període actiu
    • Discapacitat mental
    • Ceguesa o baixa visió binocular o ceguesa monocular sense pròtesi.
    • Pèrdua d’audició binaural o de la facultat de la parla, permetent-se l’adopció d’un infant en aquesta mateixa situació o adopció conjunta per part de matrimoni amb un dels dos membres completament sa.
    • Disfunció de les extremitats o del tronc
    • Deformació facial severa
    • Malalties amb tractament a llarg termini i que afectin l’esperança de vida ( tumors malignes, lupus eritematoso, epilèpsia, nefropatia, esclerosi múltiple). Càncer de pell, de tiroides, de mama i testicular, curat fa menys de tres anys, altres tipus de càncer o tumors malignes que facin menys de cinc anys que s’han curat.
    • Trasplantament d’òrgans vitals efectuat en un període inferior a 10 anys (es podria fer una excepció en el cas de l’adopció per part d’un matrimoni amb un dels membres completament sa i l’altre reintegrat a la vida normal encara que no hagin transcorregut 10 anys del transplantament)
    • Esquizofrènia.
    • Trastorns mentals
    • Índex de massa corporal superior o igual a 40
    • Baixa estatura o nanisme, amb l’excepció dels sol·licitants d’infants d’aquestes mateixes característiques.
   •  Situació econòmica: Cal que, com a mínim, un dels membres del matrimoni tingui treball estable. Els ingressos anuals de la família han de ser com a mínim de 10.000 dòlars americans per membre de la família, inclòs el possible fill adoptat. El valor net dels béns de la família ha de ser, com a mínim, de 80.000 dòlars americans.

Aquesta informació no té caràcter vinculant.

Data d’actualització:  28.06.2021

Original: